SVB - Svalbard :

Bjornoya Radio (LJB) SVB-72
Hopen Radio (LMR) SVB-43
Isfjord Radio (LML) SVB-41
NDB Advent *ADV SVB-26
NDB Bjornoya *BJO SVB-28
NDB Bjornoya CONSOL *LJS SVB-33
NDB Isfjord *ISD SVB-20
NDB Longyearbyen *LON SVB-25
NDB Ny Alesund *NYA SVB-31
NDB Svea *NSV SVB-27
POL Hornsund research station (SPM726) SVB-76
RAAM / SAAM Barentsburg (UKS) SVB-77
Svalbard Aero (Longyear Info) SVB-71
Svalbard Radio (LGS) SVB-78