GTB - Guantanamo Bay :

AAC&R Guantanamo Bay GTB-25
MARS Guantanamo Bay GTB-23
USCG Guantanamo Bay GTB-21