TWN - China (Republic of)(Taiwan) :

CNA Taipei TWN-220
Hualien Radio XSY TWN-230
Kaohsiung Radio XSW TWN-240
Keelung Radio XSX TWN-250
TS Chung-Li BSF TWN-270
Taichung Radio XSW2 TWN-280
Taipei Aero TWN-290
Taipei Meteo TWN-260
Taipei Radio BVA TWN-200