ZAI - Congo (Rep.) (ex-Zaire) :

AZAP Kinshasa ZAI-248
Air Zaire Kinshasa ZAI-243
Asea Brown Boveri, Kinshasa ZAI-220
BEL Mil Kinshasa ZAI-244
Banana Radio ZAI-245
E Emb Kinshasa ZAI-Ed
EGY Emb Kinshasa ZAI-EGYd
F Emb Kinshasa ZAI-Fd
GCM Kinshasa ZAI-224
GCM Lubumbashi ZAI-225
ICRC Kinshasa ZAI-237
ICRC Lubumbashi ZAI-267
I Emb Kinshasa ZAI-Id
  Isiro Aero ZAI-254
Kamina Aero ZAI-242
Kinshasa Aero ZAI-241
Kisangani Aero ZAI-249
Kitona Aero ZAI-250
Lubumbashi Aero ZAI-255
MBCTM Kinshasa ZAI-244
POL Emb Kinshasa ZAI-POLd
PTT Bukavu ZAI-270
PTT Elisabethville ZAI-200
PTT Kinshasa ZAI-266
PTT Kisangani ZAI-271
PTT Leopoldville ZAI-266
PTT Lubumbashi ZAI-200
S Emb Kinshasa ZAI-Sd
SUI Emb Kinshasa ZAI-SUId
TUR Emb Kinshasa ZAI-TURd
UNHCR Kinshasa ZAI-290
UNHCR Lubumbashi ZAI-292

.