SVB - Svalbard :

Bjornoya Radio SVB-72
POL Hornsund Base SVB-76
RAAM / SAAM Barentsburg SVB-77
Svalbard Aero (Longyear Info) SVB-71
Svalbard Radio SVB-78