MNE - Montenegro :

 

Montenegro was part of Yugoslavia (YUG), respectively Serbia-Montenegro (YUG), until 2006-06-04

 

Bar Radio (4OB) MNE-36
NDB Berane *BRN MNE-21
NDB Mojkovac *MOJ MNE-20
NDB Niksic *NIK MNE-53
NDB Podgorica *POD MNE-64
NDB Podgorica-Danilovgrad *DAN MNE-27
NDB Podgorica-Golubovici *GO MNE-38
NDB Tivat *RO MNE-65
NDB Tivat *TAZ MNE-85